Namen en adressen

Predikant

ds. E.H. Zoomers

tel. 0562-769001

e-mail: ezoomers@xs4all.nl

Voorzitter Kerkenraad

dhr. L.D. Bultje

Kallandspad 27

tel. 0562-448915

e-mail: l.bultje@home.nl

Scriba

Mevr. M. Wartena

P/a westerburen 18

Tel. 0644211484

E-mail:  mariekewartena@gmail.com

 

Voorzitter kerkrentmeesters

dhr. J.D.Kuipers

Eesweg 2

8896 KH Hoorn

tel. 0562-449818 / 0612437331

e-mail: jd.kuipers@kpnmail.nl 

Voorzitter Diaconie

dhr. C.Zeijlemaker

Oosterburen 8

8891 GC Midsland

tel. 0562-448487 / 448011

e-mail: ceeszeijlemaker@hotmail.com

Koster Hoorn

Margreet de Bruin - Kuipers

tel. 06 4095 3577voor 'Ons Huis': Wietske Roos - Koetje

tel. 0562 448642voor b
egrafenissen: Piet Jan Terpstra

tel. 06 5420 0742  

Koster Midsland

Henk Langerak

tel. 0562 442217 of 06 50835335

Ruurd Neef

tel. 0562-448758

voor het Diakoniehús: Loes Langerak

tel. 0562 442217

voor begrafenissen: Iemke van Zwol

tel. 06 54372850

Preekvoorziener

mevr. J. Schaap

Noordhoek 14

8895 KZ Lies

tel. 0562 448533

e-mail: jannie108@icloud.com

Administrateur

mevr. E. Cupido - de Jong

Dorpsstraat 95 A

8896 JD Hoorn

tel. 0562 449993

e-mail: hervormdoost@gmail.com

Kerkenraad

We prijzen ons gelukkig met een kerkenraad van 13 personen: 4 ouderlingen, 5 diakenen, 4 kerkrentmeesters en 1 predikant. Bijzondere taken:

  • afgevaardigde in de Raad van Kerken van Terschelling: Y. Beek

    voorzitter: L. Bultje
  • scriba: W. Roos-Koetje
  • voorzitter diaconie: C. Zeijlemaker
  • voorzitter kerkrentmeesters: J.D. Kuipers

    Naast de kerkrentmeesters heeft de kerk een boekhouder, E. Cupido - de Jong

De kerkenraad vergadert een keer in de maand in Ons Huis te Hoorn of in het Diakoniehús te Midsland.

Organisten

De gemeente beschikt over een vaste organiste. Marianne Nijholt-Smit bespeelt de orgels in Midsland en Hoorn.